Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”) informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest T-Master S.A. z siedzibą w Warszawie (04-036), Al. Stanów Zjednoczonych 32/U15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000911088, NIP: 5482686658, REGON 368349766, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 500 000,00 zł (w pełni wpłacony), zwana dalej Administratorem

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych to e-mail: iod@t-master.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych, w tym newsletterów, na podany adres e-mail – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:

  • 1) podwykonawcom obsługującym i utrzymującym systemy teleinformatyczne wykorzystywane przez Spółkę,
  • 2) podmiotom realizującym działania marketingowe w imieniu Spółki

Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Dla realizacji celu wskazanego w rubryce „Cele i podstawa prawna przetwarzania danych”, Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody będącej podstawą przetwarzania lub do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prawa osoby fizycznej, której dane dotyczą

Na warunkach wynikających z Rozporządzenia i z zastosowaniem ograniczeń tam wskazanych, posiada Pani/Pan prawo do:

  • • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
  • • wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • • przenoszenia danych osobowych,
  • • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja czy podanie danych osobowych jest dobrowolne

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rejestracji, obsługi i odpowiedzi na zapytanie skierowane do T-Master S.A.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.